สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการสัมมนาและฝึกปฏิบัติระดับนานาชาติ
International Online Seminar and Training program on Data Science
for Innovation of Primary Industry (ภายใต้การสนับสนุนโดย JST: Sakura Science Program)


         เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 นายเสกสรร คำละมูล น.ส.ลัดดาวัลย์ อุปโคตร และน.ส.ญาราภรณ์ พุทธโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาและฝึกปฏิบัติระดับนานาชาติ International Online Seminar and Training program on Data Science for Innovation of Primary Industry (ภายใต้การสนับสนุนโดย JST: Sakura Science Program) เกี่ยวกับ Advance Research in Agriculture, Forestry and Marine Science at Kochi University --Thinking about innovation in primary industries through data science technology โดยมี อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นอาจารย์ Supporting Staff โดยมีระยะเวลาการอบรมจำนวน 5 วัน ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2564 จนถึง กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้รับฟังการบรรยาย (1) ระบบการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น the Internet of Plant (IoP), IoP cloud platform, Rasberry PI (2) ป่าไม้และนิเวศป่าไม้และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาทางด้านป่าไม้ ระบบอัจฉริยะต่างๆที่ทันสมัยในการจัดการป่าไม้และพืชพรรณต่างๆ และมีฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและป่าไม้ตลอดการอบรม นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือที่เหนียวแน่นทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนของนักศึกษา ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย Kochi University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็น ผู้ประสานงานโครงการ coordinator ระหว่างมหาวิทยาลัย จากสถานการณ์ Covid-19 รูปแบบของกิจกรรม ปรับเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและปฏิบัติการแบบการประชุม online

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น