สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทีม Vermiteam โครงการ U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้ารับโล่รางวัลการแข่งขันแฮกกาธอนระดับภูมิภาค


         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทีม vermiteam โครงการ U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลการแข่งขันแฮกกาธอนระดับภูมิภาค นำโดย รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย
อิวาย อาจารย์ พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก และบัณฑิตผู้จ้างงานโครงการ U2T จำนวน 4 คน
         โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล เพื่อแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคจากการเข้าร่วมแข่งขันแฮกกาธอนระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการมอบรางวัลครั้งนี้ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         Vermi Team เป็นทีมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการผ่านคัดเลือกระดับภูมิภาค และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการเพิ่มมูลค่ามูลกระบือ ร่วมกับ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ในพื้นที่ที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อันเป็นพื้นที่การดูแลของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก อาจารย์ผู้ประสานงานรายตำบล และ รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย นักวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นำเทคโนโลยีลงไปช่วยขับเคลื่อนชุมชน ขับเคลื่อนงานร่วมกับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และบุคลากรในพื้นที่ ได้นำเสนอการทำงานในนาม VermiTeam ที่ประกอบด้วยสมาชิกคือ นางสาววิจิตรา อุ่นแก้ว และนางสาวพรรณทิพา คล่องแคล่ว บัณฑิตจบใหม่ผู้จ้างงาน จากตำบลเมืองเพีย นางสาวกฤติยากรณ์ เรืองเขตรการณ์ บัณฑิตจบใหม่ผู้จ้างงานจากตำบลศรีบุญเรือง นางสาวสุภาวดี เรืองจันดา บัณฑิตจบใหม่ผู้จ้างงานจากตำบลโนนฆ้อง ตำบลภายใต้การดูแลของคณะเกษตรศาสตร์

ภาพและเนื้อหาข่าว: ศศิธร สูงนารถ


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น