สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท เอไร แอนด์
โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน))
จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คาร์บอนและธาตุอาหารพืช”


         เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท เอไร แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทในเครือของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คาร์บอนและธาตุอาหารพืช” ให้กับบุคลากรในบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์คาร์บอนและธาตุอาหารพืชอย่างถูกวิธี โดยมี ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และมีนางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ นางสาวศุวารี ขันแก้ว และนายศตวรรษ ศรีชัยโย เป็นผู้ช่วยวิทยากร

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น