สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน“


         เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ ผศ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน” การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย CESRA และ SEALNET ให้บรรลุถึงการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยการประชุมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 200 คน

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น