สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการฝึกปฏิบัติเชื่อมแผงวงจรควบคุมเซนเซอร์และติดตั้งโปรแกรม เพื่อวัดอุณหภูมิ ความชื้น แสง
และกล้องบันทึกภาพเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้อุปกรณ์ Rasberry PI


         เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสกสรร คำละมูล น.ส.ลัดดาวัลย์ อุปโคตร และน.ส.ญาราภรณ์ พุทธโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการฝึกปฏิบัติ เชื่อมแผงวงจรควบคุมเซนเซอร์และติดตั้งโปรแกรม เพื่อวัดอุณหภูมิ ความชื้น แสง และกล้องบันทึกภาพเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้อุปกรณ์ Rasberry PI ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ของสาขาวิชาฯ ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ฟังบรรยาย ฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนความเห็น ในการใช้อุปกรณ์นี้ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom ร่วมกับอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ภายใต้การสัมมนาและฝึกปฏิบัติระดับนานาชาติ International Online Seminar and Training program on Data Science for Innovation of Primary Industry (ภายใต้การสนับสนุนโดย JST: Sakura Science Program) เกี่ยวกับ Advance Research in Agriculture, Forestry and Marine Science at Kochi University --Thinking about innovation in primary industries through data science technology โดยมี รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นอาจารย์ Supporting Staff

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น