สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


         สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับทดสอบตัวอย่างดิน พืช น้ำ ปุ๋ย และวัสุดการเกษตรอื่นๆ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2160/2564
         สามารถติดต่อขอส่งตัวอย่างได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-989-9938 และ 098-103-8492


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น