สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาหัองปฏิบัติการ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


         สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาหัองปฏิบัติการทุกท่าน ที่ได้มอบเงิน จำนวน 36,858 บาท ให้กับสาขาวิชาฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ และคุณศิริพร ศรีล้อม เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยรายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน มีดังนี้
1. คุณสพลดนัย จิรเดชวรากุล เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
2. คุณโกลัญญา คืล เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25
3. ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20
4. คุณสุภาพร ชามะรัตน์ บริษัท เอไอเอ จำกัด
5. คุณรณกฤต ภูพรรนา บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า
6. อ.พลอยจรัส สถิตวิทยานันท์ เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
7. คุณวันวิสา คำยา บริษัท เอไอเอ จำกัด 8. คุณนงเยาว์ ทองเสือ เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
9. คุณสลิตตา วิจิตรอมรพงษ์ ธนาคารกสิกรไทย
10. คุณปริษา นนทิปรีดี เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29
11. คุณขวัญตา เด่นดวง
12. พ.ต.ท.หญิง สายสุดา กลั่นบิดา
13. คุณวาทินี ปราศรัย เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
14. คุณพัชรี วงศ์วาน พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20
15. คุณปิยธิดา เจนวิชชุวงศ์
16. คุณจิราพร เสวะนา เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 35
17. คุณอิทธิพล บัวพันธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 27
18. ดร.สุรดา จันดีกระยอม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19. คุณกานต์สินี ชาตรี พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 22
20. คุณอรนิตย์ เต็มดวง ร้านชาตันหยง
21. คุณบรรจง สมสงวน เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 28
22. คุณนิลุบล บุตรโพธิ์ศรี เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 28
23. คุณแก้วกัลยา ขวัญพรม เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
24. คุณนันทรัตน์ พลสว่าง เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 26
25. คุณวัชระ พาพล เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
26. คุณสิทธิผล ท้วมผิวทอง เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
27. ดร.จริญญา สายหยุด เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
28. คุณประกอบ ปานเพชร เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
29. คุณธวัชชัย นามมุลตรี เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
30. คุณวุฒิชัย กล้าขยัน เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 27
31. ศิษย์เก่า รุ่น 29
32. คุณลักษมณ เครือวัลย์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทุกท่านค่ะ


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น