สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการอบรม Synchrotron User and Application Promotion Activity (SUAPA)


         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้จัด “การอบรม Synchrotron User and Application Promotion Activity (SUAPA)” สำหรับผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง AG5101 อาคาร AG05 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-16:30 น. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า 50 คน

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น