สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี


         โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี จำนวน 1 คน คือ นายธนกร ปฏิมาประกร เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ผศ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ และ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เมื่อวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 โดยการฝึกประสบการณ์เป็นไปด้วยความสำเร็จและราบรื่น

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น