สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาหัองปฏิบัติสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


         สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาหัองปฏิบัติการทุกท่าน ที่ได้มอบเงิน จำนวน 10,400 บาท ให้กับสาขาวิชาฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ และคุณศิริพร ศรีล้อม เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยรายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบทุน มีดังนี้
1. คุณอภิชญา กั้วมาลา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามะลิวัลย์
2. คุณสมชาย เอี่ยมละออง เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 28
3. คุณมยุรา ศรีจันทร์ บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด
4. คุณรัชนีกร ศรีก้อม พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 21
5. คุณสังวาลย์ อุ่นเจริญ สหรัฐอเมริกา
6. คุณณดา สีหะวงษ์ เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29
7. คุณประไพศรี แวนโรเลน ขอนแก่น
8. คุณกมลชัย ทับธง วิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 27
9. คุณเจนยุทธ - คุณรุ่งพรรณ หารอ่อนตา ร้านมารวย 3
10. คุณเจนจิรา โฮ๊ค ขอนแก่น
11. คุณรัตนา เอมสมบูรณ์ กรุงเทพฯ
12.คุณปัณธร ศรีประสาร ร้านแสงตะวันบุ๊คส์
13. อ.จันทลักษณ์ เถื่อนสมบัติ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 🙏🏻


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น