สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการให้ความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ


         เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 บุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางพัทรภรณ์ โชคสวัสดิ์ นางสาวเนตรชนก เยาวสิทธิ์ และนายเอนก ซิวจำปา ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง การให้ความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และมุ่งมั่นเข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น