สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย


         ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1) Urban Climate (Impact Factor = 5.731)
ชื่องานวิจัย Environmental Risk Assessment of Floating Gardens in Inle Lake, Myanmar


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น