สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564


         รวมภาพบรรยากาศการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาพืชไร่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของรายวิชาต่างๆจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น