สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 1/2565         ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ยินดีต้อนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าสู่สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น