สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนิทรรศการของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม


         นิทรรศการของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง น้องๆนักศึกษาใหม่ และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยในงานพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2565 บริเวณ ลานกิจกรรมอาคาร 5 ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น