สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนยา


         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นเกียรติกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวถึงกิจกรรมความร่วมมือที่จะมีร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรของไทยในอนาคตเนื่องในโอกาสเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา ณ Kenya School of Agriculture (KSA) เมือง Nyeri สาธารณรัฐเคนยา แบบออนไลน์
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี และ Kenya School of Agriculture สาธารณรัฐเคนย่า จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับเคนยา ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนยา โดยภายในศูนย์ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ดังนี้
1. Soil health and technology for sustainable agriculture and environment
2. Crop water management
3. Agro-bioproducts for healthy planet and food
4. Post Harvest technology
5. Value addition and value chain analysis (banana)
6. Sustainable future for aquaculture


ที่มา: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น