สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย         ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1)
Environmental Research (Impact Factor = 6.498)
ชื่องานวิจัย Valorization of spent mushroom substrate in
combination with agro- residues to improve the nutrient
and phytohormone contents of vermicompost


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น