สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิธีไหว้ครู สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม         งานวันไหว้ครูของสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ และ นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานไหว้ครูปีนี้ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น