สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น         วันที่ 9 กันยายน 2565 ทางสาขาวิชาฯ นำโดย หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วม งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของดร.มงคล ต๊ะอุ่น โดยมีการรับประทานอาหารเย็น พูดคุย และ มอบของที่ระลึก ให้แก่ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ซึ่งจัดขึ้น ณ ร้าน in love restuarant

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น