สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นUniversity of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม
และฝึกประสบการณ์ระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและฝึกประสบการณ์ระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 - 23 กันยายน 2565 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองสถาบัน โดย Mr.Masashi Tamaki ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ กับ ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ นางสาวศุวารี ขันแก้ว และ Ms.Mona Ayu Santi เป็นนักศึกษาพี่เลี้ยง และ Mr.Kento Nakamura ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ กับ ดร.เกวรี พลเกิ้น โดยมี นายรัฐทวีป อักษรกลาง และนายอนิรุธ มหาทวย เป็นพี่เลี้ยง

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น