สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านปฐพีวิทยาด้วยการจัดทำแท่งจำลองหน้าตัดดิน (Soil monolith)         นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านปฐพีวิทยาด้วยการจัดทำแท่งจำลองหน้าตัดดิน (Soil monolith) ในวันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯและผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ สุขจันทร์ ดร.สุปราณี ศรีทำบุญ และนางสาวจุฑาทัศย์ รัตนพงศ์ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจำลองหน้าตัดดิน และสามารถประยุกต์ใช้วิธีการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ในอนาคต

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น