สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังจริยธรรม สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาฯ         เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังจริยธรรม สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาฯ ซึ่งได้มีกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และมีกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ เล่นเกมส์สานความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในแต่ละชั้นปี เพื่อสร้างมิตรภาพและให้เกิดการรู้จักกัน พร้อมทั้งผูกแขนรับขวัญและกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมทั้งการให้พี่ปี 3 และ 4 ชี้แนะแนวทางในการเรียนในมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 99 คน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ภาพโดย: เนตรชนก /วินิดา / วงศพัทธ์


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น