สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 ระดับเงิน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
นางสาวเมธาวี จันทะเมนชัย ( ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม )
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทรสกรณ์ สุกิจประภานนท์


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น