สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน         วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัลลิกา ศรีสุธรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 51 คน ในรายวิชาการจัดการลุ่มน้ำ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้อำนวยส่วนต่าง ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้น นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายและเรียนรู้ภาคสนามเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาและหลักการทำงานสถานีตรวจอากาศภาคพื้นดินและภาคเหนือพื้นดิน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เช่น ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม โอกาสการเกิดฝน การเคลื่อนที่ของฝนจากเรดาห์ และการรายงานข้อมูลสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทั้งความรู้ ประสบการณ์ และได้ทราบถึงแนวทางในการนำข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานทางด้านการจัดการลุ่มน้ำและการเกษตรต่อไป
ข่าวโดย ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม
ภาพโดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น