สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"         
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"
[ รางวัลเหรียญทอง ]
กีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอสทีมหญิง
- นางสาวศิริลักษณ์ เขาทอง สาขาวิชาพืชสวน
- นางสาวจินดามณี เสือโต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- นางสาวยลลัดดา ลือคำภา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน

 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น