สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SETAC Asia/Pacific Conference
The National University of Singapore (NUS)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SETAC Asia/Pacific Conference The National University of Singapore (NUS) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2559

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น