อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) เรื่อง Soil and Water Research for Sustainable Development in Mekong River Countries and Importance of International Research Cooperation และได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการ Chairman ในการพิจารณาการนำเสนอแบบบรรยาย ห้อง ASEAN Economic Community : AEC ในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 (The 2nd National Environmental Conference on Strengthening Cooperation for Sustainable Development Goals) ซึ่งจัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อม (สอสท) การจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมฯครั้งนี้ เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23 -24 พ.ค.62 โดยมีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ 5 หัวข้อ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นอื่นๆ และ AEC ซึ่งเป็นผลงานที่จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจำนวน 6 คนนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ด้วย ดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวปรานิน วิเศษแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
นำเสนอแบบบรรยายเรื่อง การปลูกบัวบกแบบอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินร่วมกับไบโอชาร์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวขวัญสุดา บุญวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
นำเสนอแบบบรรยายเรื่องการลดสารไนเตรตตกค้างในผักบุ้งจีน โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ Deep Floating Technique (DFT) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวสุดารัตน์ คำไสย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
นำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ แบบ Deep Floating Technique (DFT) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวกัลยา วงศ์ทหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4
นำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง การใช้แหนแดง (Azolla microyphylla) เพื่อ
บำบัดน้ำเสียชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายสุทิน โนนทิง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4
นำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง การใช้ของเสียอุตสาหกรรมเกษตรรวมกับมูลไก่ในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายปิยะวัตร ศรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
นำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาความแปรปรวนเชิงพื้นที่ของค่าปฏิกิริยาดิน (Soil reaction, pH) โดยใช้เทคนิคการประมาณค่าในช่วงแบบคริกิ้ง : กรณีศึกษาในพื้นที่ดินภายใต้อิทธิพลเกลือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมี อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม