สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท,ป.เอก) สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีแก่นสาระ(Theme)การประชุมคือ ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์จำนวน 5 คน และมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก นางสาวกนกพร มานันตพงศ์ เป็นผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอระดับ "ดี" ในหัวข้อเรื่อง ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารต่อปริมาณโพแทสเซียมในผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น