สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS) ครั้งที่ 14คณาจารย์สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS) ครั้งที่ 14

คณาจารย์สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.พฤกษา  หล้าวงษา  อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ  อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวณัฐวิภา อ่อนละมัย ได้เข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS) ครั้งที่ 14 ณ ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน 2562 การประชุมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา จากต่างประเทศเข้าร่วมประชุมมากกว่า 300 คน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “Smart Soil Management for Sustainable Agriculture” ซึ่งเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการวิจัยทางด้านดิน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มมีการใช้ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลที่ได้จากดาวเทียม และระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลบน cloud เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และคาดการณ์ผลผลิต ภัยพิบัติ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ESAFS (East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies) เป็นงานประชุมที่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ด้านดิน (Soil science) ธาตุอาหารพืช (Plant nutrition) สิ่งแวดล้อม (Environmental science) และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในภูมิภาคเอเชียได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เวียนไปตามประเทศที่เป็นสมาชิก (รวมถึงประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมครั้งที่ 13 เมื่อปี พ.ศ. 2560)

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น