ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
       ส่งตัวอย่าง กรอกแบบขอใช้บริการพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ 50% ที่สารบรรณภาควิชาฯ
รับแบบการขอใช้บริการเมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับตัวอย่างเรียบร้อย
       เมื่อถึงกำหนดนัดหมาย หรือได้รับแจ้งจากภาควิชาฯ ติดต่อเพื่อรับผลวิเคราะห์พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่ค้างชำระอยู่
       ผู้ใช้บริการสามารถขอรับผลทางไปรษณีย์ หรือ E-mail ได้โดยภาควิชาฯจะส่งผลการวิเคราะห์ให้เมื่อได้รับเงินค่าธรรมเนียนมการวิเคราะห์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว
       ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิด E-mail เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้บริการที่ E-mal: agtr11@kku.ac.th
 
  ชนิดตัวอย่างที่ให้บริการ
       ตัวอย่างดิน
       ตัวอย่างพืช
       ตัวอย่างน้ำ
       ตัวอย่างปุ๋ย
       วัสดุการเกษตรอื่น ๆ
 
บริการวิเคราะห์ปุ๋ยและวัสดุเกษตรอื่นๆ

     งานบริการทดสอบดิน เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการสังคมของภาควิชาฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการวิเคราะห์ ตัวอย่าง ดิน - พืช - ปุ๋ย - น้ำ และวัสดุเกษตรอื่น ๆ แก่เกษตรกร บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นานนับ 10 ปี จากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ของบุคลากร ภาควิชาฯ จึงมั่นใจ
และพร้อมให้บริการแก่เกษตรกร หนว่ยงานราชการ บริษัทเอกชน และผู้ที่สนใจอย่างเต็มที่

     รายการวิเคราะห์ปุ๋ยและวัสดุเกษตรอื่นๆ
     - pH
     - ความชื้น (%)
     - ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)
     - แอมโมเนียมไนโตรเจน(NH4+ -N)
     - ไนเตรทไนโตรเจน(NO3- -N)
     - ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P)
     - โปแตสเซียม/โซเดียม (K/Na)
     - แคลเซียม/แมกนีเซียม (Ca/Mg)
     - เหล็ก/สังกะสี/ทองแดง/แมงกานีส (Fe/Zn/Cu/Mn)
     - โบรอน (B)
     - ซัลเฟอร์ (S)
     - คลอไรด์ (Cl)
     - อะลูมินั่ม (Al)

ดาวน์โหลด ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัสดุเกษตรอื่นๆ