ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
       ส่งตัวอย่าง กรอกแบบขอใช้บริการพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ 50% ที่สารบรรณภาควิชาฯ
รับแบบการขอใช้บริการเมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับตัวอย่างเรียบร้อย
       เมื่อถึงกำหนดนัดหมาย หรือได้รับแจ้งจากภาควิชาฯ ติดต่อเพื่อรับผลวิเคราะห์พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่ค้างชำระอยู่
       ผู้ใช้บริการสามารถขอรับผลทางไปรษณีย์ หรือ E-mail ได้โดยภาควิชาฯจะส่งผลการวิเคราะห์ให้เมื่อได้รับเงินค่าธรรมเนียนมการวิเคราะห์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว
       ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิด E-mail เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้บริการที่ E-mal: agtr11@kku.ac.th
 
  ชนิดตัวอย่างที่ให้บริการ
       ตัวอย่างดิน
       ตัวอย่างพืช
       ตัวอย่างน้ำ
       ตัวอย่างปุ๋ย
       วัสดุการเกษตรอื่น ๆ
 
บริการวิเคราะห์ดิน

     งานบริการทดสอบดิน เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการสังคมของภาควิชาฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการวิเคราะห์ ตัวอย่าง ดิน - พืช - ปุ๋ย - น้ำ และวัสดุเกษตรอื่น ๆ แก่เกษตรกร บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นานนับ 10 ปี จากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ของบุคลากร ภาควิชาฯ จึงมั่นใจ
และพร้อมให้บริการแก่เกษตรกร หนว่ยงานราชการ บริษัทเอกชน และผู้ที่สนใจอย่างเต็มที่

     รายการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน
     - เนื้อดิน
     - ความหนาแน่นอนุภาค
     - ความหนาแน่นรวม
     - ความชื้นในดิน
     - ความพรุนรวม

     รายการวิเคราะห์ดิน
     - การวิเคราะห์พื้นฐาน (OM, P, K, pH, EC,LR)
     - pH
     - EC (Electrical Conductivity)
     - LR (Lime Requirement)
     - อินทรีย์วัตถุในดิน (OM)
     - ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)
     - ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ (Avail-N)
     - แอมโมเนียมไนโตรเจน (NH4+ -N)
     - ไนเตรทไนโตรเจน (NO3- -N)
     - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail-P)
     - โซเดียม/โปแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Na/K)
     - แคลเซียม/แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Ca/Mg)
     - เหล็ก/สังกะสี/ทองแดง/แมงกานีสที่สกัดได้ (Fe/Zn/Cu/Mn)
     - CEC (Cation Exchange Capacity)
     - ซัลเฟตที่สกัดได้ (SO4-)
     - คาร์บอเนตที่สกัดได้ (CO3-)
     - คลอไรด์ (Cl)
     - โบรอน (B)
     - ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P)
     - ซัลเฟอร์ทั้งหมด (Total S)

ดาวน์โหลด ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัสดุเกษตรอื่นๆ
 
 
บริการวิเคราะห์น้ำ
 
      รายการวิเคราะห์น้ำ
     - pH
     - EC (Electrical Conductivity)
     - โซเดียม/โปแตสเซียม (Na/K)
     - เหล็ก/สังกะสี/แมงกานีส/ทองแดง (Fe/Zn/Mn/Cu)
     - คาร์บอเนต
     - คลอไรด์
     - ซัลเฟต
     - ไนโตรเจนทั้งหมด
     - แอมโมเนียมไนโตรเจน
     - ไนเตรทไนโตรเจน
     - ฟอสฟอรัส
 
ดาวน์โหลด ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และวัสดุเกษตรอื่นๆ