Img
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice
: GAP) พืชอาหาร
คณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP พืชอาหาร
ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์
วันที่ 3-8 มิถุนายน 2564
Img
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐาน
ระบบการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์
คณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร
ด้านมาตรฐานระบบการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์
ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564
Img
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS)
ครั้งที่ 14
ณ ประเทศไต้หวัน
วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2562
Img
งานประชุมวิชาการดินเค็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
Img
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม
The 5th Environment Asia
ณ Convention Center, The Empress Hotel จ.เชียงใหม่
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562
Img
งานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
Img
งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 6
ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จ.นครปฐม
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562
Img
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SETAC Asia/Pacific Conference The National University of Singapore (NUS)
ณ ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 16-20 กันยายน 2559