Img
การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 16 กันยายน 2566
Img
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ภายใต้หัวข้อ "Soil, The Beginning of Food Security and Sustainability"

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565
Img
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “CESRA Forum ครั้งที่ 1"
ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพฯ
วันที่ 19-20 กันยายน 2565
Img
การพัฒนาเครือข่ายระดับชาติและจัดทำโครงการวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
(CESRA)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565
Img
การอบรมการใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer: AAS)
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565
Img
โครงการประขุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเสริมสร้างองค์ความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ณ โรงแรมคาเฟ่ & ธรรมชาติรีสอร์ท จ.นครพนม
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565
Img
การประชุม Asia Hub Annual Meeting
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้าน
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงาน
วิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วันที่ 18-20 เมษายน 2565
Img
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice
: GAP) พืชอาหาร
คณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP พืชอาหาร
ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์
วันที่ 3-8 มิถุนายน 2564
Img
การฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐาน
ระบบการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์
คณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร
ด้านมาตรฐานระบบการผลิตตามมาตรฐานอินทรีย์
ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564
Img
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS)
ครั้งที่ 14
ณ ประเทศไต้หวัน
วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2562
Img
งานประชุมวิชาการดินเค็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
Img
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม
The 5th Environment Asia
ณ Convention Center, The Empress Hotel จ.เชียงใหม่
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562
Img
งานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
Img
งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 6
ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จ.นครปฐม
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562
Img
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SETAC Asia/Pacific Conference The National University of Singapore (NUS)
ณ ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 16-20 กันยายน 2559