สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ อบรม และสัมนา


Img
Img
Img
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference of the East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies (ESAFS) ครั้งที่ 14
วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2562
งานประชุมวิชาการดินเค็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม The 5th Environment Asia
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562
     
Img
Img
Img
งานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ
ครั้งที่ 6
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SETAC Asia/Pacific Conference The National University of Singapore (NUS)
วันที่ 16-20 กันยายน 2559
     
     
 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น