สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ถ่านเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช”
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การใช้ถ่านเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช”
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
การประชุมครั้งที่ 2
   
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น