นิทรรศการวันดินโลกและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ CESRA

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งงานดินโลกปีนี้ ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)” ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
กิจกรรมงานวันดินโลก และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปี 2563

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพร้อม ทั้งนักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) และมีกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563
บรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง "Carbonaceous greenhouse gases mitigation and restoration of degraded soil in tropical region"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง "Carbonaceous greenhouse gases mitigation and restoration of degraded soil in tropical region" ในงานประชุม "2020 Ryudai-International Agricultural Program (IAP)- International Seminar on Tropical Agriculture"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป ในกิจกรรม "GI เปลี่ยนโลก" ประเภทนักศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับทีม Agri NEWS นำทีมโดยนายอนิรุท พลสำโรง นางสาวสุปราณี ภูมิพิลา นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 และนางสาววรีรัตน์ แย้มกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป ในกิจกรรม "GI เปลี่ยนโลก" ณ ห้างสรรพสินค้า เทอมินอล21 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพดินและการวิเคราะห์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เกษตรยั่งยืน ภายใต้โครงการ PISAI
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพดินและการวิเคราะห์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เกษตรยั่งยืน ภายใต้โครงการ PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ และ ปฏิบัติการ นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ นักศึกษารายวิชา AG124417 นิเวศวิทยาทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (LAND RESOURCES ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE) และ AG124416 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT) จำนวน 30 คน ได้ทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ และ ปฏิบัติการ นอกสถานที่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
การเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
การเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม (Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment) ในส่วนของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวายได้นำนักศึกษาในรายวิชาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์พื้นที่และโจทย์ปัญหาจากตัวอย่างน้ำและแหล่งที่มาในหลายๆบริบท
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙
ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ 13 ตุลาคม 2563
ต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์
และกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์และกรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 25 กันยายน 2563
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 กันยายน 2563

บรรยายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “ศูนย์เรียนรู้วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “ศูนย์เรียนรู้วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม”
วันที่ 18 กันยายน 2563
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”
วันที่ 9 กันยายน 2563
ศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้รายวิชา รายวิชา AG122796 PRACTICUM IN SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT I
วันที่ 30 สิงหาคม 2563
อบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรเเก้จน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 29 สิงหาคม 2563
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563
สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563
สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ณ อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมงานกาลพฤกษ์รวมใจ 2563
โดยได้ร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์
ถนนสาย 1 (ประตูสีฐาน-ตึกอธิการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563
การใช้ลายเซ็น Digital ในการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ Google drive file stream ในการจัดเก็บข้อมูล
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบการทำงานเอกสาร และการเรียนการสอน ในหน่วยงานทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติ
โดยได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประเมินโครงการ (Project evaluation committee) ระดับนานาชาติของ ERECON
วันที่ 20-23 สิงหาคม 2562
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีไหว้ครู
ณ หมวดดินและปุ๋ย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
คณะเกษตรศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ
กับสามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “Development of New Desalinization and Irrigation System in Northeastern Thailand ” 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
กิจกรรมออกเก็บตัวอย่างดินและพืชที่ จ.เลย
อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ และนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมได้มีการออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างดินและพืช
วันที่ 27 กรกฏาคม 2562
งานมุทิตาจิตบุคคลากรสาขาวิชาฯ
โดยทางสาขาวิชาฯ ได้มีการจัดบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีของ
ภาคอีสาน มีงานเลี้ยง และการแสดงจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2561
ชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรจากคณะเกษตรฯ
คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณบดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 6 กันยายน 2561
โครงการความร่วมมือกับสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
โดยมีการแลกเปลี่ยนนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของทั้งสองสถาบัน
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีไหว้ครู
ณ หมวดดินและปุ๋ย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 61
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ และมีการแนะนำคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาฯ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ศึกษาดูงานนอกสถานที่และกิจกรรมรับน้อง
ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์
เพเพอร์(มหาชน)จำกัด และ อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม
วันที่ 7-8 เมษายน 2561
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่ 9  และงานมุทิตาจิตของบุคลากรสาขาฯ
เพื่อแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 7-8 เมษายน 2561
โครงการนำเสนอโปสเตอร์ รายวิชา 132351 และ122351
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
เพื่อเข้าใจเนื้อหาที่เรียนแตกฉานยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และประสบการณ์ในการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ ”
ณ อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
วันที่ 29 กันยายน 2559
ประชุมกลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดินทั้ง 3 ครั้ง
ณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
งานทำบุญ เลี้ยงพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส
ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี
วันที่ 9 เมษายน 2559