ผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่ สืบทอดสายใย ศรัทธามอดินแดง​
นักศึกษารุ่นพี่สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมร่วมแสดงความยินดี
กับน้องใหม่ในงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 มิถุนายน 2567
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ให้คำแนะนำน้องใหม่
กิจกรรมของสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการ
สานสัมพันธ์น้องพี่ และจับสายเทค

วันที่ 14 มิถุนายน 2567
การนำเสนอรายวิชาฝึกงาน 3
นักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 4
นำเสนอรายวิชาฝึกงาน 3 ณ ห้อง AG5225

วันที่ 14 มิถุนายน 2567
การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 12 มิถุนายน 2567
วันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567
สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมร่วมจัดนิทรรศการ
วันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 8 มิถุนายน 2567
อแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาฯ ในโอกาสรับการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ (Q1)
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ที่ปรึกษา
และนางสาวรัตนาพร ภูสถิต นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ในวารสาร Soil Systems
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาฯ ในโอกาสรับการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ (Q1) Tier 1
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา อาจารย์ที่ปรึกษา
และนางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในวารสาร Scientific Reports

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. พฤกษา หล้าวงษา หัวหน้าโครงการวิจัย และ
นายทนงค์ คำทะมูล ประธานกรรมการ บริษัท ทีเค
ทรัพย์เจริญรุ่งเรือง จำกัด ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์
สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณทิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน
ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 เมษายน 2567
การฝึกอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรม QGIS ในการวิเคราะห์และ
จัดทำแผนที่เพื่อการวางแผนและพัฒนาการเกษตร"
ผศ.ดร. พรทิพย์ โพนตุแสง ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เข้าร่วมอบรม
วันที่ 26-27 มีนาคม 2567
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สำเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 มีนาคม 2567
การนำเสนอสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฯ ปีการศึกษา 2566
นักศึกษานำเสนอกิจกรรมและงานทดลองขณะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 มีนาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาฯ ได้รับรางวัล
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 4th International Conference on Environmental Pollution, Restoration, and Management และ
The 15th International Conference on Environment and Rural
Development อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

วันที่ 10 มีนาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม Award of Excellent Paper
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th International
Conference on Environmental and Rural Development
(ICERD) และได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง Deputy President
รองประธานในองค์กรระดับนานาชาติ

วันที่ 8–10 มีนาคม 2567
ถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566
สาขาวิชาฯ ได้ใช้ห้อง AG 5202 รับรองญาติบัณฑิตและถ่ายทอดสด
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
ประมวลภาพถ่ายหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2566
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร พี่บัณฑิตฯ และน้องๆ ในสาขาวิชาฯ ทุกชั้นปี
เข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับพี่ๆ กลับบ้านสีเขียวรั้วสีอิฐ

วันที่ 16 ธันวาคม 2566
พิธีมอบรางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ ด้านการบริการวิชาการ ระดับดี บุคลากรประเภทวิชาการ
ด้านบริการวิชาการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มวิจัยการจัดการ
อินทรียวัตถุของดิน มข.
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1)
Soil Biology and Biochemistry (Impact Factor = 9.7)
และ Geoderma (Impact Factor = 6.1)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังจริยธรรม
สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาฯ
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสาขาวิชาฯ
เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566
การสัมมนาทางวิชาการทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ารสัมมนาเชิงวิชาการ การค้นคว้างานวิจัย
การนำเสนองานที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านปฐพีศาสตร์
และทางด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566
ค่ายเกษตรสร้างสรรค์ Creative AGGIE KKU Camp 2023
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการฯ
โดยมีฐานเรียนรู้ของสาขาวิชาฯ เช่น หมอดินอัจฉริยะ การวิเคราะห์
ชุดตรวจสอบดินภาคสนามโดยใช้กระเป๋า LDD Test Kit เป็นต้น

วันที่ 3 ตุลาคม 2566
รางวัลเชิดชูเกียรติ "กาลพฤกษ์ด้านพัฒนาสังคมและ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ"
ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพร เข็ดคม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับเลือกจากหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ ในการตรวจเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และหมวดดินและปุ๋ย

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
โดย รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
ของสาขาวิชาฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่เทค-น้องเทค ต้อนรับน้องๆ ปี1
โดยมีกิจกรรมเล่นเกมส์สานสัมพันธ์ พร้อมทั้งร่วมรับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน
อย่างอบอุ่น
วันที่ 28 มิถุนายน 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคต้น ปีการศึกษา
2566
ณ ห้องประชุม 8003 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 20 มิถุนายน 2566
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์
โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และเตรียมพร้อมพื้นที่
สำหรับการเรียนการสอน

วันที่ 18 มิถุนายน 2566
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ
FACULTY OF AGRICULTURE, NATIONAL UNIVERSITY
CORPORATION EHIME UNIVERSITY, JAPAN
เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาวิชาการ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พร้อมทั้งเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2566
งานพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกิจกรรม พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 10 มิถุนายน 2566
รางวัลบุคลากรดีเด่นสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ
ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ที่ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่นสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ ประจำปี 2565
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ออนซอน 38 ปี
4 จอบภาคี ตุ้มโฮมน้องพี่ ประเพณีเกษตรเฮา” และ
เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ โดยสาขาฯ
ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทักษะ "การตรวจวัดสมบัติดินภาคสนาม
และการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ"

วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566
การนำเสนอสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฯ ปีการศึกษา 2565
นักศึกษานำเสนอกิจกรรมและงานทดลองขณะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน
ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 เมษายน 2566
การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาปริญญาโทของสาขาฯ
การนำเสนอรายวิชาสัมมนาของนักศึกษาปริญญาโทของสาขาฯ
เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 เมษายน 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง กีฬาหมากกระดาน ประเภทหมากฮอส
ทีมหญิง นางสาวศิริลักษณ์ เขาทอง สาขาวิชาพืชสวน,
นางสาวจินดามณี เสือโต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
นางสาวยลลัดดา ลือคำภา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชสวน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง
ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง
ในโอกาสได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ในรายวิชาการจัดการลุ่มน้ำ เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ผ.ศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชาการจัดการลุ่มน้ำ
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
นวัตกรรมเกษตรอีสาน มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
BCG by AG KKU
ศูนย์เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดิน เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ให้ความรู้เกี่ยวกับไส้เดือนดิน ในงานวันเกษตรฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาฯ ได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมธาวี จันทะเมนชัย (ระดับปริญญาโท)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธนภัทรสกรณ์ สุกิจประภานนท์

วันที่ 13 มกราคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
ระมวลภาพถ่ายหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2565
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร พี่บัณฑิตฯ และน้องๆ ในสาขาวิชาฯ ทุกชั้นปี
เข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับพี่ๆ กลับบ้านสีเขียวรั้วสีอิฐ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565
ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ มอบเงินสมทบทุน
ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ เป็นอย่างสูง
ที่ท่านได้มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการสมทบทุน
ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกฝังจริยธรรม
สานสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาฯ
โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านปฐพีวิทยาด้วยการจัดทำ
แท่งจำลองหน้าตัดดิน (Soil monolith)
โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ และผู้เชี่ยวชาญ
จากกรมพัฒนาที่ดินเป็นวิทยากรในการให้ความรู้

วันที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2565
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีศาสตร์ รุ่นที่ 19

วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัล “Youth SDN Awards 2022”
ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพร เข็ดคม นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
ได้รับรางวัล “Youth SDN Awards 2022” ประจำปี 2565

วันที่ 24 กันยายน 2565
University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม
และฝึกประสบการณ์ระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองสถาบัน
วันที่ 9-23 กันยายน 2565
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์ คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
และบุคคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
ของ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น

วันที่ 9 กันยายน 2565
โครงการ Kickoff meeting โครงการสมทบทุน
เพื่อซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ศิษย์เก่าปฐพีศาสตร์ รุ่นที่ 18 รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา
และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2565
พิธีไหว้ครู สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
งานวันไหว้ครูประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 21 กรกฏาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1)
Environmental Research (Impact Factor = 6.498)
ชื่องานวิจัย Valorization of spent mushroom substrate in
combination with agro- residues to improve the nutrient
and phytohormone contents of vermicompost

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน ไทย-เคนยา
โดยความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
และ Kenya School of Agriculture สาธารณรัฐเคนย่า

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
การร่วมทำกิจกรรมระหว่างชั้นปี เช่น กิจกรรม ผสมดินปลูก
จับสายรหัส เป็นต้น ณ หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นิทรรศการของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โดยภายในงานพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2565 บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 5 ชั้น 1
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2565
การปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
เข้าสู่สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 1/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2565
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564
จัดขึ้นระหว่างสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาพืชไร่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
การให้ความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และมุ่งมั่น
เข้าสู่มาตรฐานสากล
ห้องประชุมศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัย
และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Q1)
Urban Climate (Impact Factor = 5.731)
ชื่องานวิจัย Environmental Risk Assessment of Floating
Gardens in Inle Lake, Myanmar

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาหัองปฏิบัติการ
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โดยมี รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ และคุณศิริพร ศรีล้อม
เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุน

วันที่ 22 เมษายน 2565
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเกษตรศาตร์
โดยมีคุณวิชญะ พงศ์ผาสุก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 29 เป็นวิทยากรในหัวข้อ
“การวางแผนชีวิตเมื่อสำเร็จการศึกษา” และคุณสุรชัย ไชยคำภา ศิษย์เก่า
รุ่นที่ 33 ในหัวข้อ “อาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการในโลกอนาคต”

วันที่ 22 เมษายน 2565
การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครแบบโควต้า
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เพื่อศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 21 เมษายน 2565
การเข้ารับการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียน
นายธนกร ปฏิมาประกร เข้ารับการฝึกประสบการณ์
ณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21-25 มีนาคม 2565
การอบรม Synchrotron User and Application Promotion Activity (SUAPA)
โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ร่วมกับสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 มีนาคม 2565
ผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาหัองปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
โดยมี รศ.ดร.พัชรี แสนจันทร์ และคุณศิริพร ศรีล้อม
เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุน
วันที่ 18 มีนาคม 2565
การบริการวิเคราะห์ตัวอย่าง สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2160/2564

วันที่ 10 มีนาคม 2565
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Soil physics
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Soil physics

วันที่ 4 มีนาคม 2565
การฝึกปฏิบัติเชื่อมแผงวงจรควบคุมเซนเซอร์
และติดตั้งโปรแกรม โดยใช้อุปกรณ์ Rasberry PI
เพื่อวัดอุณหภูมิ ความชื้น แสง และกล้องบันทึกภาพเพื่อติดตามการ
เจริญเติบโตของพืช
ณ ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ของสาขาวิชาฯ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่าย CESRA เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์
จากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย CESRA
และ SEALNET ให้บรรลุถึงการจัดการดินอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564
โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การเก็บตัวอย่างดิน
เพื่อวิเคราะห์คาร์บอนและธาตุอาหารพืช”
โดยสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท เอไร แอนด์
โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด

วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ทีม Vermiteam โครงการ U2T คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัลการแข่งขัน
แฮกกาธอนระดับภูมิภาค
โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล เพื่อแสดงความ
ยินดีและถ่ายภาพร่วมกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค

วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2564
ภาพบรรยากาศงานรับปริญญา ปี 2564 ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 12 ธันวาคม 2564
การสัมมนาและฝึกปฏิบัติระดับนานาชาติ International
Online Seminar and Training program on Data Science for Innovation of Primary Industry
นายเสกสรร คำละมูล น.ส.ลัดดาวัลย์ อุปโคตร และน.ส.ญาราภรณ์
พุทธโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยมี
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นอาจารย์ Supporting Staff

วันที่ 4 ธันวาคม 2564
งานวันดินโลกประจำปี 2564
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาฯ ได้ร่วมงานวันดินโลกประจำปี 2564
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ในธีม “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาฯ
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ
ฝึกอบรม เรื่อง “การตัดแต่งกิ่ง การดูแลต้นไม้และพรรณไม้”
วิทยากรโดย ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ
นายนพพร นนทภา ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาป่าไม้และการฟื้นฟูป่าไม้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม “การสร้างต้นบ่อ
เติมน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” ภายใต้โครงการ U2T
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เน้นเทคนิคการทำต้นแบบบ่อเติมน้ำ
แบบปิด เนื่องจากดำเนินการได้ง่ายและใช้งบประมาณไม่สูง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
การนำเสนอสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
โดยมี รศ.ดร. ธรรมเรศ เชื้อสาวถี เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาฯ
และคณาจารย์ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
การนำเสนอสัมมนา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชา AG127 764
การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนำเสนอสัมนา
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี พ.ศ. 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 30 กันยายน 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ประจำปี 2564
นายสิทธิพร เข็ดคม ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ในสาขาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันที่ 17 กันยายน 2564
การประชุม Strengthening the CESRA network for
Sustainable Soil Managemen
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุม
ระดมความคิดเห็นพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ให้มีความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 9 กันยายน 2564
การประชุมนานาชาติ The 4th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY APPROACHES
FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT
(ICMA- SURE 2021)
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อการประชุม "Actualization of research culture during
the midst of the COVID-19 pandemic in supporting
emancipated learning”

วันที่ 7-8 กันยายน 2564
การบรรยายเรื่อง "การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน
เพื่อการวิเคราะห์ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม"
ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานอบรม IR User Meeting 2021 ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม
“มข. โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้น
เนื่องจากโรคลัมปีสกิน” ภายใต้โครงการ U2T
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “มข. โคบาลอาสาในการรักษาสุขภาพโคเบื้องต้น
เนื่องจากโรคลัมปีสกิน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม
“กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”
ภายใต้โครงการ U2T
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม
“การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้แบบประณีต
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน” ภายใต้โครงการ U2T
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะขยายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ และการปลูกไม้
แบบประณีต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรม
“หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ”
ภายใต้โครงการ U2T
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจ
ผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมผ้าไหมสื่ออัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ U2T
โครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมผ้าไหมสื่ออัตลักษณ์”
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T)
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
การสอบสัมภาษณ์รอบโควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบออนไลน์
การสอบสัมภาษณ์เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบออนไลน์
วันที่ 26 เมษายน 2564
สรุปงานกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม
การบรรยายสรุปงานกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาฯ ในปีที่ผ่านมา
ซึ่งจัดที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ร่วมสรุปงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำน้องๆ
ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ นี้ ในปีถัดๆ ไป
วันที่ 5 มีนาคม 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แนะนำเรื่อง “การเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน
เพื่อการวิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้น” แก่รุ่นน้องปี 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แนะนำเกี่ยวกับ
การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้น แก่รุ่นน้องปี 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 1, 3 และ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ศิษย์เก่า Aggie'53 มอบชั้นวางรองเท้า จำนวน 3 ชุด
ศิษย์เก่า Aggie' 53 และสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13
ได้มอบชั้นวางรองเท้า ให้กับสาขาวิชาฯ จำนวน 3 ชุด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
ขอแสดงความยินดีกับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19 และศิษย์เก่าสาขาปฐพีศาสตร์ฯ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี
พ.ศ. 2563 มอบโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปัทมา วิทยากร แรมโบ
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศ.11) ในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
วันที่ 30 มกราคม 2564
บัณฑิตปฐพีศาสตร์รุ่นที่ 53
มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิและกาต้มน้ำ
บัณฑิตปฐพีศาสตร์ รุ่นที่ 53 ได้มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิและกาต้มน้ำ
ให้กับสาขาวิชาฯ จำนวน 3 ชุด
วันที่ 13 มกราคม 2564
การสัมภาษณ์เข้าศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ Portfolio ประจำปี 2564
ภาพบรรยากาศบางส่วนจากการสัมภาษณ์ในยุคโควิด -19
รอบ Portfolio ปี 2564 ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 12 มกราคม 2564
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ
ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award
น.ส.อภิญญา แสนโท และ Mr. Phearun Lay
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล Best
Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ ICSSA2021
วันที่ 11-12 มกราคม 2564
การสะท้อนผลหลักสูตรสาขาวิชาฯ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563
การสะท้อนผลหลักสูตรสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563
ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 12 ธันวาคม 2563
ศิษย์เก่า Aggie'51 มอบมอบคูลเลอร์น้ำจำนวน 2 ใบ
และพัดลมตั้งพื้นจำนวน 1 ตัว
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณพี่ศิษย์เก่า
ปฐพีศาสตร์ รุ่นที่ 51 ที่ได้มอบคูลเลอร์น้ำจำนวน 2 ใบ
และพัดลมตั้งพื้นจำนวน 1 ตัว ให้กับทางสาขาวิชาฯ
วันที่ 12 ธันวาคม 2563
นิทรรศการวันดินโลกและการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณา
การงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ CESRA"
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา โดย ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ อ.ดร.อนงนาฏ
ศรีประโชติ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการ
งานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)”
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
กิจกรรมงานวันดินโลก และกิจกรรมสานสัมพันธ์
พี่น้องปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปี 2563
กิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2563 “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) และมีกิจกรรม
รับน้องสร้างสรรค์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563
บรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง "Carbonaceous greenhouse gases mitigation and restoration of degraded soil in tropical region"
ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "Carbonaceous greenhouse gases mitigation and restoration of degraded soil in tropical region" ในงานประชุม "2020 Ryudai-International Agricultural Program (IAP)- International Seminar on Tropical Agriculture"
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป
ในกิจกรรม "GI เปลี่ยนโลก" ประเภทนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับทีม Agri NEWS นำทีมโดยนายอนิรุท พลสำโรง
นางสาวสุปราณี ภูมิพิลา นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ชั้นปีที่ 4 และนางสาววรีรัตน์ แย้มกระโทก นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช
ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดวิดีโอคลิป
ในกิจกรรม "GI เปลี่ยนโลก" ณ เทอมินอล21 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพดินและการวิเคราะห์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เกษตรยั่งยืน ภายใต้โครงการ PISAI
ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพดินและการวิเคราะห์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เกษตรยั่งยืน ภายใต้โครงการ PISAI (Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ และ ปฏิบัติการ นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ นักศึกษารายวิชา AG124417 นิเวศวิทยาทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (LAND RESOURCES ECOLOGY AND CLIMATE CHANGE) และ AG124416 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT) จำนวน 30 คน ได้ทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ และ ปฏิบัติการ นอกสถานที่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
การเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
การเรียนการสอนในรายวิชา การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม (Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment) ในส่วนของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
และสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้นำนักศึกษา
ในรายวิชาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์พื้นที่และ
โจทย์ปัญหาจากตัวอย่างน้ำและแหล่งที่มาในหลายๆบริบท
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙
ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์และคณาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปี ได้ร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ 13 ตุลาคม 2563
ต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ
วันที่ 2 ตุลาคม 2563
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์
และกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์และกรมพัฒนาที่ดิน
วันที่ 25 กันยายน 2563
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 กันยายน 2563

บรรยายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “ศูนย์เรียนรู้วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและ
น้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ “ศูนย์เรียนรู้
วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม”
วันที่ 18 กันยายน 2563
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน
รศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อการจัดการดินอย่างยั่งยืน”
วันที่ 9 กันยายน 2563
ศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ศึกษาดูงานและลงพื้นที่ฝึกการเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้รายวิชา รายวิชา AG122796 PRACTICUM IN SOIL SCIENCE AND ENVIRONMENT I
วันที่ 30 สิงหาคม 2563
อบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรเเก้จน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 29 สิงหาคม 2563
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2563
สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ณ อาคารหมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2563
สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ณ อาคาร 5 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563
คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมงานกาลพฤกษ์รวมใจ 2563
โดยได้ร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์
ถนนสาย 1 (ประตูสีฐาน-ตึกอธิการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563
การใช้ลายเซ็น Digital ในการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ Google drive file stream ในการจัดเก็บข้อมูล
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้กำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบการทำงาน
เอกสาร และการเรียนการสอน ในหน่วยงานทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 17 มิถุนายน 2563
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติ
โดยได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประเมินโครงการ (Project evaluation committee) ระดับนานาชาติของ ERECON
วันที่ 20-23 สิงหาคม 2562
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีไหว้ครู
ณ หมวดดินและปุ๋ย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
คณะเกษตรศาสตร์ สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการ
กับสามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “Development of New Desalinization and Irrigation System in Northeastern Thailand ” 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
กิจกรรมออกเก็บตัวอย่างดินและพืชที่ จ.เลย
อ.ดร.อนงนาฏ ศรีประโชติ และนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมได้มีการออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอย่างดินและพืช
วันที่ 27 กรกฏาคม 2562
งานมุทิตาจิตบุคคลากรสาขาวิชาฯ
โดยทางสาขาวิชาฯ ได้มีการจัดบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีของ
ภาคอีสาน มีงานเลี้ยง และการแสดงจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2561
ชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรจากคณะเกษตรฯ
คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 พร้อมทั้งได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณบดีให้แก่นักศึกษา
ที่ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 6 กันยายน 2561
โครงการความร่วมมือกับสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
โดยมีการแลกเปลี่ยนนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของทั้งสองสถาบัน
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561
พิธีไหว้ครูสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีไหว้ครู
ณ หมวดดินและปุ๋ย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 61
โดยมีคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ และมีการแนะนำคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาฯ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ศึกษาดูงานนอกสถานที่และกิจกรรมรับน้อง
ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
โดยศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัทฟินิกซ์ พัลพ์ แอนด์
เพเพอร์(มหาชน)จำกัด และ อุทยานแห่งชาติภูฝอยลม
วันที่ 7-8 เมษายน 2561
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่ 9  และงานมุทิตาจิตของบุคลากรสาขาฯ
เพื่อแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 7-8 เมษายน 2561
โครงการนำเสนอโปสเตอร์ รายวิชา 132351 และ122351
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
เพื่อเข้าใจเนื้อหาที่เรียนแตกฉานยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และประสบการณ์ในการนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณชน
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยฯ ”
ณ อบต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
วันที่ 29 กันยายน 2559
ประชุมกลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดินทั้ง 3 ครั้ง
ณ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
งานทำบุญ เลี้ยงพระ และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส
ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี
วันที่ 9 เมษายน 2559